Home » Zorg » Taalondersteuning en Taalklas

Taalondersteuning aan Nieuwkomers

Doel

Het geven van ondersteuning op het gebied van taalonderwijs aan niet - of nauwelijks - in het Nederlands – aanspreekbare leerlingen, waardoor de achterstand in de beheersing van de Nederlandse taal bij deze leerlingen wordt teruggedrongen en zij in staat zijn het reguliere lesprogramma op school na korte tijd te volgen.

 

Voor wie

Leerlingen (in de leeftijd 4 t/m 12 jaar) die rechtstreeks uit het buitenland komen en niet of nauwelijks in de Nederlandse taal aanspreekbaar zijn.

 

Hoe

Taalbegeleiders met een ruime ervaring in taalondersteuning bij taalzwakke leerlingen bieden gedurende een jaar 2 x per week individuele en/of groepsgewijze taalbegeleiding aan de leerling(en).
Daarnaast geven zij de leerkracht van deze kinderen adviezen wat betreft observatie, vaststellen beginsituatie/niveau, inventariseren onderwijsbehoeften, adviseren van geschikt materiaal.

 

Werkwijze

Afhankelijk van de leeftijd van de leerling wordt aandacht besteed aan de basiswoordenschat, beginnende geletterdheid, leren lezen, begrijpend lezen, schooltaalwoorden, woordenschat en begrijpend lezen in de zaakvakken (taalgericht zaakvakonderwijs).
De taalbegeleiders gaan concreet met deze nieuwkomers aan het werk. Het is effectief als de begeleiding zoveel mogelijk aansluit bij wat er in de groep gebeurt. Deze aansluiting is natuurlijk sterk afhankelijk van de individuele situatie van de leerling.

 

 

Aanmelden

De school vraagt ondersteuning aan bij het coördinatiepunt taalondersteuning.
Aanmelden kan via het volgende emailadres: marliesbeeks@ziggo.nl

 

In de aanvraag vermelden:

  • Naam van de school
  • Naam van de nieuwkomer
  • Land van Herkomst
  • Geboortedatum
  • Groep waarin de nieuwkomer geplaatst is.

 

Voor elke aangemelde leerling ontvangt de school ondersteuning op maat en gerelateerd aan de schoolspecifieke situatie.

 

Coördinatie
Ellen Pullens
Marlies Beeks

 

Telefonisch contact
0416-339121 of 0416-339944
06-28276025

 

 

Taalklas
“Specifiek waar nodig, geïntegreerd waar mogelijk”

De afgelopen jaren hebben we in toenemende mate te maken gekregen met een toestroom van Nieuwkomers. Vanuit Passend Onderwijs willen de scholen van BRAVOO ook voor deze doelgroep op een verantwoorde, doordachte manier onderwijs bieden.
De visie van BRAVOO geeft daarbij gewaagde doelen aan. Om die doelen te realiseren vinden we het van belang dat er voor de vluchteling- en NT2-kinderen, die nog geen Nederlands beheersen en instromen in groep 3-7 een onderwijsaanbod wordt gecreëerd, waarin een warm taalbad wordt geboden om zo succesvol als mogelijk is te participeren in onze maatschappij.

 

Op de OBS Van der Heijden worden nieuwkomers sinds januari 2016 4 ochtenden per week in een aparte Taalklas o.l.v. gespecialiseerde leerkrachten ondergedompeld in taal. Door de kleine, veilige setting met veel taalondersteuning zorgen we ervoor dat deze kinderen in 1-1½  jaar instructievaardig zijn om daarna mee te kunnen draaien in de reguliere groepen. Sinds maart 2018 beschikken zij over een fulltime Taalklas.

 

 

 

Het faciliteren van een Taalklas houdt het risico in dat de integratie van de Taalklasleerlingen in het gedrang komt. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen. Daarom proberen we die momenten waar samen opgetrokken kan worden met de andere leerlingen zoveel mogelijk te benutten. Uitgangspunt in deze is: “Specifiek waar nodig en geïntegreerd waar mogelijk”.

 

Voor de leerlingen van de Taalklas is het deelnemen aan ons onderwijs vaak de eerste kennismaking met Nederland, de Nederlandse taal en cultuur met zijn eigen tradities en gewoontes. Het bieden van een veilige sfeer geeft leerlingen de kans om zich open te stellen om zich de taal eigen te maken. De saamhorigheid onder de leerlingen is van groot belang; elkaar een vertrouwde en sociale omgeving bieden, zorgt voor een prettig leerklimaat. De leerkracht speelt hierbij een stimulerende en begeleidende rol. Daarnaast is het voor de leerling van belang om positieve leerervaringen op te doen. Jezelf kunnen uiten en verstaanbaar maken in het Nederlands is positief voor het zelfvertrouwen en de persoonlijkheidsontwikkeling. Ook de integratie met de reguliere basisschoolkinderen is een streven van de Taalklas. Kinderen samen laten spelen en deel laten nemen aan alle schoolse activiteiten bevordert acceptatie en integratie van de leerlingen van OBS Van der Heijden.
Begrip en introductie door vooraf in de reguliere groepen aandacht te besteden aan de leerlingen van de Taalklas en de groep voorbereiden op de komst van een nieuwe leerling is voor de integratie en (gedeeltelijke) uitstroom naar die groep een belangrijk onderdeel.

 

Een aantal van de kinderen die de Taalklas bezoeken heeft naast het verwerven van de Nederlandse taal vaak ook andere levenservaringen opgedaan in een ander land en cultuur. Sommige kinderen hebben geen beeld bij en ervaring met bepaalde onderwerpen of voorwerpen. Uitleg alleen is dan niet toereikend, visuele ondersteuning is vaak noodzakelijk en werkt verhelderend.
Een krachtige leeromgeving waarin volop ruimte is voor het opdoen van ervaringen en beelden is dan ook een belangrijke voorwaarde om deze achterstand te verkleinen. Voor de inrichting van het lokaal wordt dan ook veel gebruik gemaakt van het werken met talige routines, zoals een woordweb, de aanwezigheid van visuele ondersteuning, woordkaarten, thematafels en taaluitingen van de leerlingen.