Home » Organisatie » Missie en visie

Missie

 

Waarom bestaan wij?

• Wij bieden kwalitatief hoogwaardig openbaar basisonderwijs aan
   voor kinderen van alle culturen en alle gezindten.
• Wij gaan daarbij uit van de uniciteit van ieder kind en streven naar
   de optimale ontwikkeling van de talenten. Met het oog daarop
   bieden wij een rijke en uitdagende leeromgeving aan en is
   ouderparticipatie een onmisbaar element van het beleid
• Wij besteden structurele aandacht aan kwaliteits­verbetering en
   innovatie en werken daarbij vanuit het model van de lerende
   organisatie.

 

 

 

Visie

Waarheen gaan wij?

Onderwijs
• Onderwijs is de professionele
   ondersteuning van de
   ontwikkeling van kinderen,
   speciaal gericht op de
   verwerving van vaardigheden,
   kennis en inzicht die voor
   succesvol participeren in een
   complexe en
   kennisintensieve
   samenleving nodig zijn.

 

 

Samenleving
• Onderwijs rust kinderen actief
   toe met inzicht en respect
   voor de verscheidenheid aan
   levens­beschouwelijke
   oriëntaties die zich binnen en
   buiten de school
   manifesteren en levert op
   deze wijze een bijdrage aan
   acceptatie, respect en
   tolerantie binnen de
   samenleving.

Partners
• Onderwijs geeft vorm aan
   actieve samenwerking met
   ouders, zodat onderwijs en
   opvoeding elkaar kunnen
   aanvullen. De betrokkenheid
   van ouders bij de school van
   hun kind(eren) is essentieel
   en wij werken aan een
   optimale afstemming van de
   wederzijdse verwachtingen
   tussen ouders en
   schoolteam.
• Bravoo wil een actieve partner
   zijn in het regionale
   onderwijsveld en onderhoudt
   daartoe betekenisvolle
   samenwerkingsverbanden
   met andere organisaties op
   het gebied van onderwijs en
   opvoeding. Wij zoeken actief
   naar strategische allianties
   met andere organisaties op
   het gebied van openbaar
   (primair) onderwijs.